Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci - Özet

Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci | Özet

Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci

Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci
Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci

Endodontide Karşıt Görüşler

On yedinci yüzyılda ağrının durdurulması ve pulpanın korunmasına yönelik olarak başlayan endodontik girişimler, birçok buluş ve teknik sayesinde başarılı ve kabul gören bir tedavi haline gelmiştir. Ancak epidemiyolojik çalışmalar da göstermiştir ki, kök kanallarının primer tedavisinde tüm hekimlerin ulaştığı ve uzun süreli bir başarı oranı henüz elde edilememiştir.Çok sayıda endodontik tedavi uygulanmasına bağlı olarak sekonder tedavi ihtiyacı da giderek artmaktadırDiğer bir deyişle teknolojik gelişmeler toplumun her bireyine ulaştırılamadığından başarısızlıkların sayısı da oldukça yüksektir.Bunun başlıca sebebi yetersiz girişimler ve sosyo-ekonomik koşullar olmuştur. Bunun sonucu olarak ”başarı ve barısızlık” tartışılmaya devam etmektedir.

Endodontik tedavi prensipleri deneme yanılma yoluyla ortaya çıkmıştır ve yalnızca son birkaç on yıl içerisinde bilimsel metodlar klinik stratejileri desteklemek üzere kabul görmüştür. Klinik pratiğe yönelik gelişmeler, günümüz endodontik uygulamalarını ve ergonomiyi çok üst bir seviyeye getirmiş olsa da, biyolojik bilgi alanında aynı hızda ilerleme sağlanamamıştır. Bu anlamda karşıt görüşler halen mevcudiyetini korumaktadır.Vital tedavilerin başarısı, tek-çok seanslı tedaviler, büyük lezyonlu dişlerde yaklaşım, endodonti-cerrahi sınırları, başarı ve başarısızlığın tanımı gibi konularda görüş ayrılıkları mevcuttur. Birçok tedavi konusunda belirgin bir protokol bulunmamaktadır. Bu derlemede endodontide karşıt görüşler, literatürdeki karşılaştırmalı çalışmalar ve mevcut meta-analizler ışığında ele alınmıştır. 

Son yıllarda yeni görüntüleme teknikleri teşhiste önemli bir adım olmuşken, moleküler biyoloji teknikleri de mikrobiyolojik ve immunolojik çalışmaların önünü açarak endodontide açık olan bu alanın anlaşılmasını sağlayabilir. Daha uzun süreli çalışmalarla, karşıt görüşlerin ortaya koyduğu sorulara, geçerli sonuçlara ulaşana dek cevap aranmalıdır.

 

Controverses  in Endodontics

Since the seventeenth century, endodontic interventions directed towards pain relief and pulp protection have become successful and acceptable thanks to many techniques and innovations. However, epidomological studies show that a long-term high success rate of primary  treatment of root canals has not been reached yet. Depending on a great number of primary endodontic treatments, the need of secondary  treatment needs has increased too. In other words, since the technological advances are not available for all the population, the number of failures is relatively high. Insufficient interventions and socio-economic conditions have been its major causes. As a result, "success and failures" issues are still being discussed

Endodontic treatment principles originally evolved from trials and errors, and it was only in recent decades that scientific methods have been applied to support clinical strategies Although innovations in clinical ptactice have brought the recent practices and ergonomics to a high level, the advancement in biological knowledge has been slow. Therefore, many controversies of opinion still prevail. There are still controversies in the issues such as success of vital therapies, one vs. multiple visit treatments, approaches to large lesions, limits of endodontics and surgery, as well as the definition of success and failure. There is no definitive protocols in many treatments. This review highlights the controversies in endodontics, regarding the comparative studies and meta-analyses in the literature.

While the new imaging techniques are important improvents of diagnosis today, molecular biology techniques may, in the future, have a significant role to play in developing a better understanding of the still-complex microbiologic and immunologic process in endodontics. Long-term studies should seek to answer the questions created by controversies until valid conclusions are reached.